29836 records — Page 1937 of 2928
[ ]
Collapse
[ ]
Expand
Creators:
Smithsonian Institution. Festival of American Folklife. Japan Program 1986 Washington, D.C.
Dates:
1986 June 29
Level:
item
Size:
1 Sound recording (sound tape reel, 7 inch reel, 1/4 inch tape)
1 Item (sound-tape reel, analog, 7 in.)
Collection ID:
CFCH.SFF.1986
Repository:
Ralph Rinzler Folklife Archives and Collections
[ ]
Collapse
[ ]
Expand
Creators:
Smithsonian Institution. Festival of American Folklife. Japan Program 1986 Washington, D.C.
Dates:
1986 July 3
Level:
item
Size:
1 Sound recording (sound tape reel, 7 inch reel, 1/4 inch tape)
1 Item (sound-tape reel, analog, 7 in.)
Collection ID:
CFCH.SFF.1986
Repository:
Ralph Rinzler Folklife Archives and Collections

ANAMI OSHIMA MIN'YO: KAZUMI NISHI, YUTAKA TSUBOYAMA, SHINZO TSUKIJI; AKITA MIN'YO: YASUJI ASANO, YOSHIE AKUTSU, SANAE YABUMUKI; KUROMORI KAGURA: K. HATAKEYAMA, Y. HATAKEYAMA, I. MAEKAWA, S. MATSUURA, H. SAEKI, K. SASAKI, Z. SASAKI, M. TAKEDA, ETC. R 1 OF 3

[ ]
Collapse
[ ]
Expand
Creators:
Smithsonian Institution. Festival of American Folklife. Japan Program 1986 Washington, D.C.
Dates:
1986 July 3
Level:
item
Size:
1 Sound recording (sound tape reel, 7 inch reel, 1/4 inch tape)
1 Item (sound-tape reel, analog, 7 in.)
Collection ID:
CFCH.SFF.1986
Repository:
Ralph Rinzler Folklife Archives and Collections

AMAMI OSHIMA MIN'YO: KAZUMI NISHI, YUTAKA TSUBORAMA, SHUNZO TSUKIJI; KUROMORI KAGURA: KINSAKU HATAKEYAMA, YOSHIO HATAKEYAMA, ICHIHEI MAEKAWA, SABURO MATSUURA, HIRONORI SAEKI, KATSUJI SASAKI, MASAJIRO TAKEDA, CHOICHI YAMAMOTO R 2 OF 5

[ ]
Collapse
[ ]
Expand
Creators:
Smithsonian Institution. Festival of American Folklife. Japan Program 1986 Washington, D.C.
Dates:
1986 July 3
Level:
item
Size:
1 Sound recording (sound tape reel, 7 inch reel, 1/4 inch tape)
1 Item (sound-tape reel, analog, 7 in.)
Collection ID:
CFCH.SFF.1986
Repository:
Ralph Rinzler Folklife Archives and Collections

KUROMORI KAGURA: KINSAKU HATAKEYAMA, YOSHIO HATAKEYAMA, ICHIHEI MAEKAWA, SABURO MATSUURA, HIRONORI SAEKI, KATSUJI SASAKI, MASAJIRO TAKEDA, CHOICHI YAMAMOTO R 5 OF 5

[ ]
Collapse
[ ]
Expand
Creators:
Smithsonian Institution. Festival of American Folklife. Japan Program 1986 Washington, D.C.
Dates:
1986 July 3
Level:
item
Size:
1 Sound recording (sound tape reel, 7 inch reel, 1/4 inch tape)
1 Item (sound-tape reel, analog, 7 in.)
Collection ID:
CFCH.SFF.1986
Repository:
Ralph Rinzler Folklife Archives and Collections

AMAMI OSHIMA MIN'YO: KAZUMI NICHI, YUTAKA TSUBOYAMA, SHUNZO TSUKIJI; AKITA MIN'YO: YASUJI ASANO SAN, YOSHI SAN, SANAE ASANO R 1 OF 2

[ ]
Collapse
[ ]
Expand
Creators:
Smithsonian Institution. Festival of American Folklife. Japan Program 1986 Washington, D.C.
Dates:
1986 July 3
Level:
item
Size:
1 Sound recording (sound tape reel, 7 inch reel, 1/4 inch tape)
1 Item (sound-tape reel, analog, 7 in.)
Collection ID:
CFCH.SFF.1986
Repository:
Ralph Rinzler Folklife Archives and Collections

KUROMORI KAGURA: KINSAKU HATAKEYAMA, YOSHIO HATAKEYAMA, ICHIHEI MAEKAWA, SABURO MATSUURA, HIRONORI SAEKI, KATSUJI SASAKI, ZENICHI SASAKI, MASAJIRO TAKEDA, CHOICHI YAMAMOTO R 2 OF 2

[ ]
Collapse
[ ]
Expand
Creators:
Smithsonian Institution. Festival of American Folklife. Japan Program 1986 Washington, D.C.
Dates:
1986 July 4
Level:
item
Size:
1 Sound recording (sound tape reel, 7 inch reel, 1/4 inch tape)
1 Item (sound-tape reel, analog, 7 in.)
Collection ID:
CFCH.SFF.1986
Repository:
Ralph Rinzler Folklife Archives and Collections

AMAMI OSHIMA MIN'YO: KAZUMI NISHI, YUTAKA TSUBOYAMA, SHUZO TSUKIJI; AKITA MIN'YO: YOSHIE AKUTSU, YASAJI ASANO, SANAE YABUMUKI R 1 OF 6

[ ]
Collapse
[ ]
Expand
Creators:
Smithsonian Institution. Festival of American Folklife. Japan Program 1986 Washington, D.C.
Minyo Dance Group
Dates:
1986 July 4
Level:
item
Size:
1 Sound recording (sound tape reel, 7 inch reel, 1/4 inch tape)
1 Item (sound-tape reel, analog, 7 in.)
Collection ID:
CFCH.SFF.1986
Repository:
Ralph Rinzler Folklife Archives and Collections
[ ]
Collapse
[ ]
Expand
Creators:
Smithsonian Institution. Festival of American Folklife. Japan Program 1986 Washington, D.C.
Minyo Dance Group
Dates:
1986 July 4
Level:
item
Size:
1 Sound recording (sound tape reel, 7 inch reel, 1/4 inch tape)
1 Item (sound-tape reel, analog, 7 in.)
Collection ID:
CFCH.SFF.1986
Repository:
Ralph Rinzler Folklife Archives and Collections
[ ]
Collapse
[ ]
Expand
Creators:
Smithsonian Institution. Festival of American Folklife. Japan Program 1986 Washington, D.C.
Dates:
1986 July 4
Level:
item
Size:
1 Sound recording (sound tape reel, 7 inch reel, 1/4 inch tape)
1 Item (sound-tape reel, analog, 7 in.)
Collection ID:
CFCH.SFF.1986
Repository:
Ralph Rinzler Folklife Archives and Collections

AMAMI OSHIMA MIN'YO: KAZUMI NISHI, YUTAKA TSUBOYAMA, SHUNZO TSUKIJI; AKITA MIN'YO: YOSHIE AKUTSU, YASUJI ASANO, SANAE YABUMUKI; AKITA MIN'YO: YOSHIE AKUTSU, YASUJI ASANO, SANAE YABUMUKI R 4 OF 6

29836 records — Page 1937 of 2928